اقدامات احتیاطی برای استفاده از کویل های آلومینیومی رنگی

سطح نفیس و کیفیت کویل های آلومینیومی رنگارنگ بهترین انتخاب برای کاربران شده است. به دلیل کاربردهای متفاوت, توجه ویژه ای باید به برنامه شود. سپس, هنگام استفاده از کویل های آلومینیومی رنگارنگ به چه نکاتی باید توجه کنیم? Let’s take a look at it together.

1.اگر قرار است به بهره برداری برسد, باید در دمای معمولی باشد, the temperature must not be too hot or too cold, and if it is used as a roof, the height must not be less than 10 درجه.

2. Before installation, check in time to ensure that the roofing material has no signs of wear, تا اطمینان حاصل شود که می توان از آن به طور معمول استفاده کرد, and to ensure the service life under normal conditions.

3. The bolt heads that fix the colorful aluminum coils should be sealed with a strong waterproof material to prevent rainwater from entering and rusting.

4. The ambient temperature of the colorful aluminum coil processing should be above 7 , the gap of the processing roller system should be adjusted according to the thickness of the colorful aluminum coil, and the foreign matter on the roller surface and the pallet should be removed; at the same time, check whether the double-sided of the colorful aluminum coil is off. For paint, such as paint stripping, the cause should be found out and measures can be taken before it can continue to be processed.

If you want to ensure the construction quality of colorful aluminum coils, you must install them in accordance with the above conditions.