ข้อควรระวังในการใช้ขดลวดอลูมิเนียมสี

พื้นผิวที่สวยงามและคุณภาพของคอยล์อะลูมิเนียมหลากสีสันได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้. เนื่องจากการใช้งานที่แตกต่างกัน, ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแอปพลิเคชัน. แล้ว, สิ่งที่เราควรใส่ใจเมื่อใช้ขดลวดอลูมิเนียมหลากสี? Let’s take a look at it together.

1.หากจะนำไปใช้งาน, ต้องอยู่ในอุณหภูมิปกติ, the temperature must not be too hot or too cold, and if it is used as a roof, the height must not be less than 10 degrees.

2. Before installation, check in time to ensure that the roofing material has no signs of wear, to ensure that it can be used normally, and to ensure the service life under normal conditions.

3. The bolt heads that fix the colorful aluminum coils should be sealed with a strong waterproof material to prevent rainwater from entering and rusting.

4. The ambient temperature of the colorful aluminum coil processing should be above 7 , the gap of the processing roller system should be adjusted according to the thickness of the colorful aluminum coil, and the foreign matter on the roller surface and the pallet should be removed; at the same time, check whether the double-sided of the colorful aluminum coil is off. For paint, such as paint stripping, the cause should be found out and measures can be taken before it can continue to be processed.

If you want to ensure the construction quality of colorful aluminum coils, you must install them in accordance with the above conditions.