چگالی رنگ آلومینیوم پوشش داده شده چقدر است?

آیا می دانید چگالی چیست؟?

چگالی یک ویژگی فیزیکی اساسی یک ماده است, که جرم یک ماده را در واحد حجم توصیف می کند. به طور مشخص, چگالی به مقدار ماده موجود در یک واحد حجم اشاره دارد, معمولاً با نماد ρ نشان داده می شود (rho). در فیزیک, چگالی به عنوان نسبت جرم یک ماده تعریف می شود (متر) به حجمی که اشغال می کند (V), به این معنا که, ρ = m/V.

چگالی را می توان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان کرد (کیلوگرم بر متر مکعب), گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm³) یا واحدهای مناسب دیگر. مواد مختلف چگالی متفاوتی دارند, که به آرایش مولکول ها یا اتم های آنها بستگی دارد, برهمکنش بین مولکول ها, و شرایط خارجی مانند دما و فشار.

چگالی یک کمیت فیزیکی بسیار مهم است زیرا به ما در درک خواص کمک می کند, ساختار و استفاده از مواد. مثلا, در تولید, برای محاسبه وزن می توان از چگالی استفاده کرد, حجم و هزینه مواد;

چگالی آلومینیوم چقدر است?

The density of aluminum refers to the mass of aluminum per unit volume. به طور مشخص, the density of aluminum refers to the mass of a certain volume of aluminum material, usually expressed in kilograms per cubic meter (کیلوگرم بر متر مکعب) or grams per cubic centimeter (g/cm³). The density of aluminum is relatively low, about 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm³) یا 2700 kilograms per cubic meter (کیلوگرم بر متر مکعب). This means that the mass of aluminum material per cubic centimeter is about 2.7 grams, and the mass of aluminum material per cubic meter is about 2700 kilograms.

Is the density of aluminum metal the same?

After processing, aluminum metal is divided into 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 سری آلیاژهای آلومینیوم. The aluminum density will also be different due to the different metals added between different series.

What is the density for aluminum?

The 1xxx-8xxx series has a certain difference in alloy composition, which is also the main reason for the different density aluminum. The density of 1-8 series aluminum alloys is shown in the following table.

آلیاژ آلومینیومDensity of aluminum g/cm³Density of aluminum kg/m³Aluminum density in lb/in³
1050 aluminum density2.7127100.0979
aluminum 1060 density2.7127100.0979
1070 aluminum density2.7127100.0979
1100 aluminum density2.7127100.0979
1200 aluminum density2.7127100.0979
1235 aluminum density2.7127100.0979
1350 aluminum density2.7127100.0979
aluminum 2024 density2.7827800.1005
3003 aluminum density2.7327300.0986
aluminum 3004 density2.7327300.0986
3005 aluminum density2.7327300.0986
3105 aluminum density2.7327300.0986
5005 aluminum density2.7027000.0975
5051 aluminum density2.6926900.0965
aluminum 5052 density2.6826800.0960
5083 aluminum density2.6626600.0955
5086 aluminum density2.6626600.0955
5182 aluminum density2.6926900.0965
5754 aluminum density2.6726700.0958
aluminum 6061 density2.7027000.0975
6063 aluminum density2.7027000.0975
6083 aluminum density2.7027000.0975
7075 aluminum density2.8128100.1015
8011 aluminum density2.7127100.0979
8021 aluminum density2.7127100.0979
8079 aluminum density2.7127100.0979